Algemene voorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden S-IP

Aan de gegevens op de internetsite van S-IP kunnen geen rechten of verplichtingen worden ontleend.

S-IP behoudt zich het recht voor om gegevens te allen tijde aan te passen. Geen van de partijen betrokken bij het opzetten en onderhouden van de internetsite is verantwoordelijk voor typefouten.

Inhoud

1. Definities;

2. Toepassing;

3. Procedure voor de totstandkoming, de duur en de beëindiging van een overeenkomst;

4. Uitvoering van de dienst, verkoop van het materiaal;

5. Prijzen, betalingen en kosten;

6. Eigendomsvoorbehoud;

7. Aansprakelijkheid ;

8. Overmacht;

9. Levertijd;

10. Levering en risico-overgang;

11. Hak- en breekwerk;

12. Auteursrecht;

13. Geheimhouding;

14. Software;

15. Geschillen.

 

1. Definities

1.1 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van S-IP wordt gesloten.

1.2 Overeenkomst: een document waarin afspraken vastgelegd zijn, ter zake van de levering van diensten en/of materialen.

1.3 Dienst: een door S-IP geleverd telecommunicatiedienst met betrekking tot het directe transport van

spraak- en/of data van mobiele gebruikers of vaste telefoonnet naar aansluitpunten op het vaste of mobiele telefoonnet.

1.4 Materiaal: alle roerende zaken en/of software waarvoor met S-IP een overeenkomst is gesloten.

1.5 TW: de Telecommunicatie Wet 15 december 1988, Stb. 610, zoals deze nadien is, of zal worden gewijzigd.

 

2. Toepassingen

2.1 Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle offertes, en alle overeenkomsten. Ter zake voor de levering van een dienst kunnen aanvullende of bijzondere voorwaarden gelden. Levering van materiaal van derden aan opdrachtgever geschiedt onder toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van derden. Algemene voorwaarden van opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien en voor zover uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van (een deel van) deze voorwaarden op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. In geval van strijdigheid met de algemene voorwaarden gaan, indien dit schriftelijk is overeengekomen, de aanvullende of bijzondere voorwaarden voor.

2.2 Indien S-IP instemt met de levering van de door de opdrachtgever gewenste additionele diensten, zijn de bepalingen van deze algemene voorwaarden van overeenkomstige toepassing op de overeenkomst, ter zake van bedoelde additionele diensten.

2.3 De algemene voorwaarden kunnen door S-IP worden gewijzigd. De wijzigingen treden in werking 14 dagen na de bekendmaking of op een latere datum welke op de bekendmaking vermeld staat

2.4 S-IP is op grond van de geldende regelgeving gehouden aan de bepalingen die zijn opgenomen in de

TW.

 

3. Procedure voor de totstandkoming, de duur en de beëindiging van een overeenkomst

3.1 Op het moment dat de opdrachtgever een daarvoor bestemd formulier heeft ingevuld en ondertekend, wordt een overeenkomst tot stand gebracht met S-IP

3.2 S-IP kan aan de aspirant-opdrachtgever verzoeken een identificatiebewijs, bewijs van woonplaats dan wel vestigingsplaats te overleggen. Zolang S-IP, vooruitlopend, op de schriftelijke acceptatie, reeds de dienst heeft geactiveerd, geldt deze indienststelling als tijdelijke acceptatie.

3.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor minimaal 24 maanden, na contractstermijn is het contract per maand vrij opzegbaar, tenzij anders is overeengekomen.

3.4 Zowel de opdrachtgever als S-IP kan de overeenkomst schriftelijk opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

3.5 Indien hetzij opdrachtgever, hetzij S-IP niet voldoet aan een verplichting uit de overeenkomst, zendt

de wederpartij de in gebreke zijnde partij dienaangaande schriftelijk bericht waarin de in gebreke zijnde partij een redelijke termijn wordt gesteld alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Indien de in gebreke zijnde partij binnen die termijn niet alsnog haar verplichtingen nakomt, vervallen haar rechten uit de overeenkomst en is de wederpartij niet langer gehouden haar verplichtingen na te komen.

3.6 De overeenkomst eindigt zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang indien opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft alsdan geen recht op enige schadevergoeding.

 

4. Uitvoering van de dienst, verkoop van het materiaal

4.1 De dienst wordt omschreven in contracten/offertes/handleidingen en/of het document netwerkvereisten.

4.2 Wordt de dienst VoIP gebruikt voor het aansluiten van PIN- Frankeer- en/of Alarminstallaties dan dient de eindgebruiker zelf contact op te nemen met de leverancier van genoemde diensten/apparaten. Sommige PIN, modems, frankeer- en/of alarmdiensten werken niet correct over deze verbindingen. S-IP is niet verantwoordelijk voor de correcte werking van PIN-, modem- frankeer- of alarminstallaties.

4.3 S-IP verstrekt garantie op het materiaal welke overeenkomt met de fabrieksgarantie, tenzij anders in

de overeenkomst is bepaald.

4.4 De garantie betreft materiaal en/of fabricagefouten.

4.5 De garantie vervalt, indien derden reparaties, onderhoud of uitbreiding aan het materiaal, zonder

toestemming van S-IP hebben verricht. Ook bij het onjuist gebruik van het materiaal zal de garantie

komen te vervallen.

4.6 Voor zover S-IP bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van

derden, waarop S-IP weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan S-IP op geen enkele manier

aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook.

4.7 Evenmin is S-IP aansprakelijk voor schade, ontstaan uit of gedurende de overeenkomst, dan wel voor schade die is ontstaan door de beëindiging van de overeenkomst.

  

5. Prijzen, betalingen en kosten

5.1 Alle overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders is vermeld.

5.2 S-IP heeft het recht de tarieven te wijzigen. Deze wijzigingen worden uiterlijk twee maanden voordat

deze ingaan aan opdrachtgever bekend gemaakt, of zoveel later als de leverancier van product/dienst zijn tarieven wijzigt. Opdrachtgever is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen per de datum van

inwerkingtreding van de wijziging.

5.3 De betalingsverplichting van opdrachtgever/opdrachtnemer gaat in op de dag dat de overeenkomst tot stand komt. De betaling heeft betrekking op de periode die ingaat op de dag van de feitelijke

beschikbaarstelling van de producten en diensten door S-IP.

5.4 S-IP brengt de verschuldigde bedragen maandelijks aan opdrachtgever in rekening tenzij anders is

overeengekomen. De opdrachtgever dient binnen 14 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij anders is

overeengekomen. Abonnement- licentiekosten en afkoop belkosten worden 1 maand in voren in rekening gebracht, overige gesprekskosten 1 maand achteraf. Materiaal en uren worden in rekening gebracht na oplevering met een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

5.5 De opdrachtgever is in gebreke wanneer de betalingstermijn verstreken is, zonder dat daartoe enige

sommatie of ingebrekestelling dan wel rechtelijke tussenkomst nodig is. Vanaf de vervaldatum van de factuur is opdrachtnemer verschuldigd S-IP 1 % rente te betalen per maand, of een gedeelte daarvan. De opdrachtgever is ook gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten verschuldigd ter grootte van ten minste 15% van het openstaand bedrag, onverminderd het recht van S-IP op schadevergoeding.

5.6 Onverminderd de betalingsverplichtingen van opdrachtgever houdt S-IP zich het recht voor de levering van diensten en goederen op te schorten, respectievelijk te staken en niet te hervatten als de opdrachtgever niet aan de betalingsverplichting heeft voldaan, zonder dat S-IP tot enige schadevergoeding gehouden is.

5.7 S-IP is bevoegd tot buitengebruikstelling over te gaan zonder ingebrekestelling of mededeling, indien

er sprake is van een situatie die voor S-IP en/of haar klanten kan leiden tot schade.

5.8 Indien opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen twee weken na de datum op de factuur aan S-IP kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal S-IP een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.

5.9 FUP (Fair Use Policy) bij afkoop gesprekskosten nationaal vast + nationaal mobiel. De Fair Use Policy treedt in werking op het moment dat u als klant vanaf 25% boven uw abonnementskosten verbruikt. S-IP evalueert uw belgedrag in ieder geval vier keer per jaar en kan aan de hand hiervan uw abonnement bijstellen. Indien wij daar reden toe zien, behouden wij ons het recht voor om dit vaker te doen. Mocht u de grenzen van de FUP overschrijden, stopt uw abonnement niet en kunt u gewoon blijven bellen. Bij de eerste constatering zullen wij u hiervan op de hoogte stellen maar geen verdere actie ondernemen. Bij de tweede constatering zullen wij u hiervan wederom op de hoogte stellen en een nieuw aanbod bijvoegen.

 

6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De door S-IP geleverde zaken blijven eigendom van S-IP totdat alle facturen met betrekking tot

de geleverde zaken of met de koopovereenkomst samenhangende diensten zijn voldaan. Opdrachtgever zal zaken welke onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd mogen vervreemden, doch uitsluitend voor zover dat in het kader van de normale bedrijfsuitvoering gebruikelijk is. Het is opdrachtgever niet toegestaan de zaken te verpanden.

 

7. Aansprakelijkheid

7.1 In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is S-IP slechts

aansprakelijk voor schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van S-IP voor enige

andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

7.2 In geval van een niet-toerekenbare tekortkoming van de zijde van een der partijen zijn beide partijen, zolang de overmachtsituatie voortduurt, niet gehouden de verplichting uit de overeenkomst na te komen.

7.3 Indien een geval van overmacht ertoe leidt dat de overeengekomen einddatum van de levering van

diensten en goederen met meer dan een redelijke termijn, gelet op de te leveren prestatie, wordt

overschreden, kunnen beiden partijen, zonder dat hiervoor rechtelijke tussenkomst nodig is, de overeenkomst ontbinden.

7.4 Opdrachtgever vrijwaart S-IP voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden in voorkomende

gevallen zouden kunnen doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het

onrechtmatig, ondeskundig, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan opdrachtgever geleverde producten en diensten van S-IP

7.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade die S-IP mocht lijden ten gevolge van een aan

opdrachtgever toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de

overeenkomst en deze voorwaarden.

 

8. Overmacht

8.1 Onder overmacht wordt begrepen iedere niet voorzienbare omstandigheid tengevolge waarvan de

uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of verhinderd, voor zover deze omstandigheid door S-IP niet vermeden kon worden, tenzij deze omstandigheid op grond van de wet, de overeenkomst of

maatschappelijke opvattingen voor rekening van S-IP dient te blijven.

8.2 Onder overmacht wordt mede verstaan ziekte of stakingen van personeel en de omstandigheid dat de toeleveringsbedrijven of hulppersonen van S-IP niet (tijdig) nakomen, voor zover deze vertraging niet te wijten is aan een omstandigheid die S-IP had kunnen voorkomen of had moeten voorzien.

 

9. Levertijd

9.1 De door S-IP in offerte, opdrachtbevestiging of overeenkomst genoemde levertijden dienen slechts als indicatie te worden beschouwd. Bij niet tijdige levering dient opdrachtgever S-IP schriftelijk in gebreke te stellen.

 

10. Levering en risico-overgang

10.1 Levering vindt plaats op de vestigingsplaats van S-IP, derhalve “af magazijn”. Op het moment dat de te leveren zaak “af magazijn” gereed staat en zulks schriftelijk bevestigd is aan opdrachtgever, is het risico voor het gekochte voor risico van opdrachtgever.

10.2 Indien op verzoek van koper zaken door S-IP op de vestigingsplaats van opdrachtgever worden

bezorgd, geschiedt dit voor rekening en risico van opdrachtgever.

 

11. Hak- en breekwerk

11.1 Hak- en Breekwerk geschiedt ten alle tijde voor rekening en risico van de opdrachtgever.

 

12. Auteursrecht

12.1 De auteursrechten op gegevens en resultaten, bekend geworden respectievelijk bereikt binnen het kader van de afgesloten overeenkomst, komen toe aan S-IP tenzij anders is overeengekomen.

 

13. Geheimhouding

13.1 Partijen zijn zowel tijdens als na afloop van de overeenkomst wederkerig tot geheimhouding verplicht van al hetgeen waarvan zij uit hoofde van de overeenkomst kennis (hebben kunnen) nemen en/of waarvan het vertrouwelijke karakter evident is.

13.2 Partijen leggen hun medewerkers in het kader van de overeenkomst zo nodig geheimhoudingsplicht op.

13.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor eventuele overtredingen van hun medewerkers ten aanzien van de geheimhoudingsplicht.

 

14. Software

14.1 De opdrachtgever krijgt een niet-exclusief recht om de systeemsoftware en de daarbij behorende

gebruiksdocumentatie te gebruiken. Het recht is niet overdraagbaar, tenzij in de overeenkomst anders is

aangegeven.

14.2 Het is de opdrachtgever niet toegestaan de ter beschikking gestelde software en de daarbij behorende Gebruiksters documentatie te kopiëren, anders dan ten behoeve van back-up doeleinden.

14.3 Zonder schriftelijke toestemming van S-IP en van de derde die S-IP heeft gemachtigd de

software aan de opdrachtgever ter beschikking te stellen, is het de opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in of toevoegingen aan de software aan te (laten) brengen.

 

15. Geschillen

15.1 Geschillen tussen consument en ondernemer over de totstandkoming of de uitvoering van de

overeenkomst met betrekking tot door deze ondernemer te leveren of geleverde diensten, kunnen zowel door de consument als door de ondernemer worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Telecommunicatie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Bezoekadres: Bordewijklaan 46, 2591 XR Den Haag. Of kijk op http://www.sgc.nl

15.2 a Een geschil wordt door de geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de consument zijn klacht eerst schriftelijk aan de ondernemer heeft voorgelegd.

15.2 b De ondernemer zal hierop binnen 30 dagen na ontvangst van de klacht schriftelijk inhoudelijk reageren, tenzij dat redelijkerwijs niet mogelijk is. In dat geval zal aan de consument binnen die termijn schriftelijk kenbaar worden gemaakt wanneer de inhoudelijke reactie uiterlijk aan hem wordt meegedeeld.

15.3 Binnen 30 dagen na ontvangst van de inhoudelijke reactie van de ondernemer, dan wel binnen 30 dagen na het verstrijken van de datum waarop volgens het bepaalde in het tweede lid onder b had moeten worden gereageerd, kan de consument het geschil aanhangig maken bij de Geschillencommissie Telecommunicatie.

15.4 Wanneer de consument een geschil voorlegt aan de geschillencommissie, is de ondernemer aan deze keuze gebonden. Indien de ondernemer dit wil doen, moet hij de consument schriftelijk vragen zich binnen vijf weken uit te spreken of hij daarmee akkoord gaat. De ondernemer dient daarbij aan te kondigen dat hij zich na het verstrijken van voornoemde termijn vrij zal achten het geschil aan de gewone rechter voor te leggen.

15.5 De geschillencommissie doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement. Het reglement van de geschillencommissie wordt desgevraagd toegezonden. De beslissingen van de geschillencommissie geschieden bij wege van bindend advies. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd.

15.6 Op alle door S-IP te sluiten overeenkomsten is het Nederlands Recht van toepassing.